मतदान केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी जानकारीको सूचना २०७८ फागुन ३० गते ।

मतदान केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी जानकारीको सूचना २०७८ फागुन ३० गते ।