२०७२ साउन १९ गते प्रकाशित तेश्रो चरणको ६ महिने अभ्यासवृती कार्यक्रमको दरखास्त पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

 

File Name Download Link
२०७२ साउन १९ गते प्रकाशित तेश्रो चरणको ६ महिने अभ्यासवृती कार्यक्रमको दरखास्त पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना