नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा मा संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत राय तथा सुझाव

 

File Name Download Link
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा मा संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत राय तथा सुझाव