Mahendranagar High Court Bar Association

Udhhav Raj Bhatta
President

Phone:
Mobile: 9848723369
Fax:
Email: urbhatt72@gmail.com

Dal Bahadur Bohara
Vice President

Phone:
Mobile:
Fax:
Email:

Chudamani Aryal
Secretary

Phone:
Mobile: 9848725325
Fax:
Email:

Untitled
Co-Secretary

Phone:
Mobile:
Fax:
Email:

Surendra Raj Bhatta
Treasurer

Phone:
Mobile: 9848781440
Fax:
Email: